Sociale Zaken

3 maart 2005 - In het debat met minister De Geus over de vrijstellingsregeling van sollicitatieplicht i.v.m. vrijwilligerswerk en mantelzorg werd de mening van Margreeth Smilde om de regeling te reserveren voor de oudere WW-gerechtigden en een kortere sollicitatieperiode als voorwaarde te stellen breed gedeeld. Drie jaar solliciteren betekent dat men pas voor een vrijstelling in aanmerking komt als, naar wij hopen, de economie is aangetrokken. De crux is dat het voor ouderen nu moeilijk is op de arbeidsmarkt. In het verleden hebben we eigenlijk steeds achter de conjuncturele schommeling aangehobbeld: tijdens de economische groei zijn ouderen niet langer verplicht geweest te solliciteren en de sollicitatieplicht moest hersteld worden i.v.m. arbeidsparticipatie op iets langere termijn, maar treft nu wel de ouderen in een economische recessie. De Kamer voelt meer voor een tijdelijke regeling. De minister komt binnen een maand met verdere voorstellen.  

7 februari 2005 - N.a.v. de motie Smilde/Noorman-den Uijl is in Noord- en Zuidwest- Nederland een pilot uitgevoerd om WW-gerechtigden van 57.5 jaar en ouder vrijstelling van sollicitatieplicht te geven wanneer ze een substantieel deel van de week (20 uur) besteden aan vrijwilligerswerk of mantelzorg. Deze pilot is succesvol verlopen en de minister heeft op grond van de evaluatie van UWV een regeling voorgesteld. Deze regeling behelst de voorwaarden van 3 jaar vruchteloos solliciteren, stelt geen leeftijdsgrens en geldt voor 20 uur vrijwillgerswerk of mantelzorg, of 10 uur het een en 10 uur het ander. De regeling zou ingebed worden in de nieuwe WW. Margreeth Smilde heeft bezwaren tegen deze regeling. Namens de fractie geeft ze aan dat het juist ging om de categorie 57 jaar en ouder. "We vinden wel dat ouderen moeten solliciteren. Maar omdat de economische situatie moeilijk is, is er nu niet altijd een reŽle kans op werk", aldus Smilde in Trouw. Zij denkt aan een half jaar of iets meer solliciteren. Het moet bovendien een tijdelijke regeling zijn. Elk jaar moet de WW-gerechtigde opnieuw ontheffing krijgen. Zijn beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt blijft in stand, alleen wordt hij ontheven van sollicitatieplicht. Binnenkort volgt hierover een debat met de minister.

10 december 2004 - Bij de begrotingsbehandeling Sociale Zaken heeft Margreeth Smilde samen met collega's Weekers (VVD) en Noorman-den Uijl (PvdA) een amendement ingediend om 20 miljoen euro uit te trekken voor de sociale werkvoorzieningbedrijven. Door de economische recessie is de uitstroom naar regulier werk nagenoeg stil komen te liggen en de wachtlijsten stijgen weer. De Kamer hoopt met deze impuls de bedrijven een handje te helpen om extra arbeidsplaatsen te creŽren.

Werkgelegenheid voor laag- en ongeschoold werk is er nauwelijks. Toch is er een veelbelovende mogelijkheid in de persoonlijke dienstverlening. Er is behoefte aan huishoudelijke hulp, hulp in de tuin, om honden uit te laten etc. Ook het Persoonsgebondenbudget en de toekomstige Wet Maatschappelijke Ondersteuning zullen de vraag naar persoonlijke dienstverlening laten groeien. Juist in deze markt liggen kansen voor laag- of ongeschoolden of voor mensen die vanuit uitkering of bijstand weer aan het werk willen. Opdrachtgevers hebben geen zin in administratieve rompslomp. Kortom, hoe brengen we vraag en aanbod bij elkaar? Margreeth Smilde heeft samen met Weekers aan de staatssecretaris gevraagd met een plan van aanpak te komen en de Stimuleringsregeling voor de "witte werkster"voorlopig te handhaven. Voor de zomer 2005 stuurt de staatssecretaris een voorstel naar de kamer.

De staatssecretaris zegde ook toe, op de vraag van Margreeth Smilde de motie Bruls versneld uit te voeren. Deze motie geeft aan dat voor 2006 bekeken zal worden of de verplichte aanbesteding van reÔntegratie trajecten voor gemeenten in stand moeten blijven. De gemeenten helpen cliŽnten op grond van de Wet Werk en Bijstand op weg naar een baan, veelal via een reÔntegratietraject. Zij voelen zich belemmerd als ze dit verplicht moeten aanbesteden. Ze willen zelf een keuze kunnen maken om wel of niet aan te besteden. De staatssecretaris zal dit zo snel mogelijk regelen. Kamerbrede instemming met deze voornemens.

28 juni 2004 - BCO Accountants hebben berekend dat veel ouders die gebruik maken van kinderopvang beter kunnen afzien van een werkgeversbijdrage. Dit is het gevolg van het amendement van Christen Unie/PvdA waar compensatie wordt ingevoerd voor mensen die geen werkgeversbijdrage krijgen. De overheid compenseert dit voor mensen met een inkomen tot 45 000 euro. Margreeth Smilde heeft al tijdens het debat aangegeven dat deze compensatie het uitgangspunt frustreert dat sociale partners samen afspraken maken over kinderopvang. Zij heeft daarbij wel degelijk oog voor de kosten waarvoor mensen komen te staan,die geen werkgeversbijdrage ontvangen. Daarom is er compensatie aangekondigd voor een overgangsregeling van drie jaar. In 2006 zal de wet Kinderopvang geŽvalueerd worden. Namens het CDA heeft Margreeth Smilde duidelijk aangegeven dat dan een eventuele verplichte werkgeversbijdrage overwogen kan worden, wanneer onvoldoende deelname van werkgevers zou blijken. Kinderopvang moet voor iedereen toegankelijk zijn. Over de route die BCO Accountants aanreiken heeft ze de minister om opheldering gevraagd en hem tevens gevraagd maatregelen te nemen die deze weg kunnen blokkeren. Lees verder het artikel >>

20 april 2004 - Tijdens het plenaire debat over de kinderopvang werd duidelijk dat de PvdA het oorspronkelijk wetsvoorstel van Vliegenthart wilde herstellen. Tientallen amendementen wezen hierop. Het recht op kinderopvang dat de naam Wet Basisvoorziening suggereert, vertolkte niet meer het wetsvoorstel van De Geus. Een amendement van Margreeth Smilde de naam te wijzigen in Wet Kinderopvang haalde een meerderheid. De opstelling van coalitiepartner D66 was teleurstellend. CDA en VVD waren daardoor te afhankelijk van LPF, CU en SGP. Lees verder >>

11 maart 2004 -  In de plenaire afronding van het overleg over de sollicitatieplicht voor werknemers van 57,5+ en ouder heeft Margreeth Smilde een motie ingediend met Saskia Noorman- den Uijl (PvdA) om onder voorwaarden vrijstelling van sollicitatieplicht te verkrijgen. Minister De Geus heeft aangegeven deze motie te zullen uitvoeren door met een pilot van een halfjaar te  starten. Met behulp van de resultaten daarvan wil hij een definitieve regeling opstellen. Hij stuurt zo spoedig mogelijk  een notitie waarin hij zijn voornemens schetst. 

13 februari 2004 - Samen met Gerda Verburg bracht Margreeth Smilde een werkbezoek aan het UWV Assen waar een experiment is gestart met een laagdrempelige telefoonlijn waar cliŽnten of mogelijke cliŽnten terecht kunnen met hun vragen. Lees verder >>

12 februari 2004 - In een Algemeen Overleg met minister De Geus heeft Margreeth Smilde, als vervangster van Gerda Verburg,  een pleidooi gehouden oudere werknemers van 57,5 jaar en ouder die sollicitatieplicht hebben volgens de nieuwe regels onder voorwaarden hiervan vrij te stellen. Wanneer zij een structurele vorm van vrijwilligerswerk of mantelzorg verrichten en onder bepaalde voorwaarden. De minister vindt het idee sympathiek maar wijst het af omdat de categorieŽn niet goed omschreven kunnen worden. De CDA fractie zal deze uitdaging aangaan en  een werkbare omschrijving formuleren. Het debat hierover gaat nog even door. Lees verder >>

9 februari 2004 Ė In reactie op de nieuwjaarstoespraak van burgemeester van As uit Assen gaf Margreeth Smilde aan weleens een kijkje te willen nemen op een sociale dienst om te weten hoe de praktijk werkt. Raadslid Greet van der Veen (CDA) uit Emmen nodigde haar daarop uit om naar Emmen te komen. Lees verder >>

16 december 2003 - Tijdens een bijeenkomst in Den Haag presenteerden de CNV-jongeren hun onderzoeksrapport over de arbeidsperspectieven van Wajong-eren. Doekle Terpstra (voorzitter CNV), de heer Wientjes (VNO-NCW), Jacqueline Kool (Commissie het Werkend Perspectief) en Margreeth Smilde (CDA kamerlid) namen de eerste exemplaren in ontvangst. Daarna gingen zij in discussie met de aanwezigen. Lees verder >>

3 november 2003:     Notitie Kinderopvang i.v.m. Wbk

15 augustus 2003:     Werkbezoek Thuishuis