VWS

21 december 2004 -  Met een behoorlijke meerderheid (CDA, VVD, D66, LPF, SGP en CU) heeft de Tweede Kamer vandaag een stap gezet waarover al 20 jaar gesproken is: een nieuw zorgstelsel dat de Ziekenfondswet vervangt.  In een Wetgevingsoverleg op 29 november en vervolgens in het plenaire debat op 9 december heeft de Kamer uitvoerig gedebatteerd over deze wet. Behalve deze wet werd ook de Wet op de Zorgtoeslag aangenomen: mensen krijgen een inkomensafhankelijke tegemoetkoming voor de door hen te betalen nominale premie. Dit past in de CDA visie van de lastenmaximering: de kosten voor de zorgpremie, voor kinderen en woonlasten worden aan een maximum gebonden van het gezinsinkomen. De Zorgtoeslag regelt dit voor de zorgpremie. Lees verder >>

3 november 2004 -  De nieuwe Zorgverzekeringswet is door minister Hoogervorst in september naar de Kamer toegestuurd. Samen met Pieter Omzigt is Margreeth Smilde woordvoerder voor het CDA bij deze belangrijke wet. De Zorgverzekeringswet schrijft voor dat alle Nederlanders verplicht verzekerd zijn voor een standaardziektekostenpakket, dat overeenkomt met het huidige ziekenfondspakket. De verzekerde sluit hierover een akkoord met de zorgverzekeraar die een acceptatieplicht heeft: iedereen die zich als verzekerde aanmeldt, wordt geaccepteerd. Verzekerden betalen hiervoor allemaal één nominale premie. Kinderen tot 18 jaar zijn op kosten van de overheid meeverzekerd. Om de premie voor iedereen financieel toegankelijk te maken komt er ook per 1 januari 2006 een Wet op de Zorgtoeslag: iedere Nederlander krijgt een inkomensafhankelijke toeslag. Een verzekerde mag jaarlijks van verzekeraar veranderen als hij elders de prijs of de dienstverlening aantrekkelijker vindt. Dit betekent dat er een soort "marktwerking"ontstaat omdat verzekeraars zo aantrekkelijke mogelijke polissen willen bieden. Verzekeraars worden door een Vereveningsfonds gecompenseerd voor kosten die ze maken voor verzekerden die veel zorg nodig hebben. 

Deze week bracht de Kamer verslag uit. D.w.z. dat de Kamer in een schriftelijke inbreng nadere toelichting vraagt aan de regering over het ingediende wetsvoorstel. Ook Margreeth Smilde en Pieter Omtzigt hebben namens de CDA fractie veel vragen gesteld, m.n. over de positie van de verzekerde, maar bijv. ook over de consequenties i.v.m. het Europese recht. Immers, er is sprake van een zekere "staatssteun" wanneer de overheid de zorgverzekeraar compenseert uit het Vereveningsfonds. Het CDA wil dan ook van de minister weten of deze verevening mogelijk is binnen het Europese recht. 

Lees verder >>

 

3 september 2004 - Samen met collega's Nicolien van Vroonhoven, Nirmala Rambocus en twee CDA statenleden uit Noord-Holland, Meino Schraal en Aagje Zeeman bracht Margreeth Smilde een werkbezoek aan de Anne Frankstichting in Amsterdam. Allereerst het vernieuwde museum waarin  een bezoek aan het Achterhuis mogelijk is en op eigentijdse wijze gewetensvrijheid, anti-discriminatie en  mogelijke consequenties daarvan in racistisch geweld verwoord wordt. De Stichting voorziet ook alle basisscholen jaarlijks van educatief materiaal om rond de meidagen inzichtelijk te maken welke verschrikkingen de Tweede Wereldoorlog hebben meegebracht en de lessen daarvan voor ons. Het verhaal van een gewoon meisje in deze omstandigheden spreekt geweldig aan. Grote aantallen slachtoffers zeggen vaak weinig, maar een concreet voorbeeld spreekt boekdelen. Het educatiemateriaal past bij de cultuur van de jongeren: een stripverhaal, een dvd. De derde poot van de Stichting verzorgt reizende exposities in het buitenland. In ruim 40 landen is dit een succesvolle greep. In het kader van zo'n expositie organiseert de buitenlandse partner van de Stichting in het desbetreffende land allerlei nevenactiviteiten: symposia, muziektheater etc. Het vierde aandachtsveld is het wetenschappelijk onderzoek naar en monitoring van racisme, discriminatie, extreem rechts en racistisch geweld. Contacten met en adviezen aan het Openbaar Ministerie maken hiervan deel uit. Het aardige is dat de Stichting voor 95% zichzelf bedruipt, dankzij de grote bezoekersaantallen. Subsidie krijgt men van de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland en het ministerie van VWS. Dit laatste vooral bedoeld voor de educatie en het wetenschappelijk onderzoek. De veelzijdigheid van de Stichting verraste de CDA delegatie en een bezoek aan het Achterhuis zelf met uitzicht op de grote kastanjeboom is onvergetelijk. 

 

 

4 februari 2004 - Tijdens een Algemeen Overleg  over oorlogsgetroffenen is Staatssecretaris Ross een meerderheid van de Tweede Kamer tegemoet gekomen. Woordvoerder Margreeth Smilde had en collega's Gerdi Verbeet (PvdA) en Jan Rijpstra (VVD) hadden onderling afgesproken verschillende zaken aan de orde te stellen. Zo heeft Verbeet mede namens de andere partijen aandacht gevraagd voor de ex-dwangarbeiders, Rijpstra concentreerde zich op het historisch onderzoek over de Japanse bezetting en Bersiap periode en Margreeth Smilde riep de staatssecretaris op de ongelijkheid die nog steeds bestaat door toepassing van het territorialiteitsbeginsel op te heffen. De staatssecretaris zegde ten aanzien van dit laatste toe binnen enkele maanden met een voorstel te komen, in combinatie met een voorstel tot vereenvoudiging van de verschillende wetten. Ook zegde ze toe met het IOM in overleg te treden om sneller duidelijkheid te geven aan de ex-dwangarbeiders. Daarnaast gaat ze in gesprek met het Indisch Platform om de verschillende misverstanden te bespreken. Zij deelde tenslotte de mening van Margreeth Smilde over de onwenselijkheid van het heffen van entreegelden bij bezoek aan een nationaal monument, i.c. Kamp Vught.  Lees verder voor de inbreng van Margreeth Smilde >> 

 

15 januari 2004 - In het programma Deckers op Donderdag (Omroep Brabant) was Margreeth Smilde uitgenodigd haar mening te geven of het heffen van entreegelden bij Kamp Vught. In beginsel is het onwenselijk, maar er zijn wel een aantal vragen bij te stellen. Margreeth Smilde heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld. Lees verder >>

 

14 januari 2004 -  Onder de hoede van ziekenverzorgende Atie maakte Margreeth Smilde kennis met de wereld van de verpleeghuiszorg in De Twaalf Hoven te Winsum. Een hele ervaring zo’n kennismaking. Lees verder >>

 

 

12 en 13 januari 2004 - Samen met collega's Ine Aasted Madsen en Jan Mastwijk en de CDA statenleden Harry Zomer, Hilma Mastwijk en Alle Faber bracht Margreeth Smilde een tweetal werkbezoeken aan organisaties die zorg verlenen aan (licht) verstandelijk gehandicapten: De Dreei in Hoogeveen en De Leite in Assen. Lees verder >>

 

 

10 januari 2004 - De afgelopen week is er veel commotie geweest rond de eigen bijdrage die cliënten moeten betalen voor hun Thuiszorg. Onrust die aangewakkerd is in de media en tot gevolg had dat een groot aantal mensen in paniek hun Thuiszorg opzegden. Lees verder >>